Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť MedPharma SK, s r.o.,
Duklianskych hrdinov 651/47, Malacky 901 01


IČO: 35865121
IČ DPH: SK2020208938
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29582/B


pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.medpharma.sk


ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Medpharma, s.r.o , so sídlom Křiby 292, Tetčice 664 17, identifikačné číslo: 26222752, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C, 38026 (ďalej len "predávajúcí") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákonník (ďalej len "občianský zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s internetovým obchodom predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese: www.medpharma.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej jlen "webové rozhranie obchodu").
2. Obchodné podmienky se nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
3. Ustanovenie odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
4. Ustanovenie obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanoveniam nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúcí pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúcí vykonávať objednávanie tovaru (dalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúcí vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúcí povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupující pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii nezbytných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY
1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohladom tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákonníku sa nepoužije.
2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanoveniam nie je obmedzená možnosť prodávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
o objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúcí do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
o spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
o informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť objednávku.
Potom ju kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačítko "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v uživateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcím vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcemu zaslaná kupujúcim elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.
8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúcí sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4018611369/0800 , vedený u společnosti Česká spořitelna (ďalej len "účet prodávajúceho");
• bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Gopay;
• bezhotovostne platobnou kartou.
1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohovorenej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obchobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinností uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.
3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrazovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovat uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim, slovami nula eur alebo zobrazenie vysoko netržnej ceny, kedy za netržnú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod nákupnou cenou predávajúceho, si predajca vyhradzuje právo túto položku odstrániť z objednávky. Kupujúcí bude o tejto skutečnosti informovaný.
7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spoločne s objednávkou na adresu kupujúceho.
8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

DOPRAVA A PLATBA

1. Zásielkovňa

  • Cena poštovného a balného: 3,00 €
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 39,99 €

        Možnosť platby:

  • Dobierka
  • Online platba platebnou kartou (ComGate)

 

2. GLS zásielková služba

  • Cena poštovného a balného: 4,00 €
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 39,99 €

        Možnosť platby:

  • Dobierka
  • Online platba platebnou kartou (ComGate)

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nejde mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrázkovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
2. Nejedná sa o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nejde od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzkárne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho .
3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu dalšie náklady. Odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prjaté penažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúcí tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúcí kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
7. Na darčeky, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iné platené Tovary, nemožno uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytovaný ako darček vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU
1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúcí riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcemu v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
3. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať na kupujúcom náhrady nákladov za uskladnenie, alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Náhradu nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.


PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohladne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §i 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany ujednali, ak chýba dojednanie, má takéto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
3. tovar odpovedá akosti alebo prevedeniu zmluvnému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluveného vzorku alebo predlohy,
4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienkach sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná, na opotrebovaný tovar spôsobený jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.
4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatichštyroch mesiacov od prevzatia.
5. Právo z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, vktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo miesta podnikania.


DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
3. Riešenie sporov: Ak dôjde k sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, možno ho riešiť súdnou alebo mimosúdnou cestou. V prípade mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu je subjektom riešenie sporu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - www.soi.sk. Mimosúdne riešenie môže začať iba na základe návrhu spotrebiteľa. Ten môže návrh podať do 1 roka odo dňa, kedy u predávajúceho prvýkrát uplatnil svoje právo (napr. Reklamácie).
4. Všetky fotografie i videá majú iba ilustračný charakter.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (obecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiaci so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.


ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDELENÍ A UKLADANIA COOKIES
1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadeniu GDPR súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných zdelení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


DORUČOVANIE
1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho: objednavky@medpharma.sk


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcemu v elektronickej podobe a nie je prístupná.
3. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. K stiahnutiu tu.
4. Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa pre doručovanie Medpharma SK s.r.o, Duklianskych hrdinov 651/47 , Malacky 901 01
Adresa elektronickej pošty objednavky@medpharma.sk
Telefón +421 917 168 448 alebo 034/ 381 22 42.

V Malackách dňa 1. 10. 2019    

hore